Privacy verklaring
Deze privacy verklaring geldt voor BEACH Recruitment B.V.
Als bedrijf hechten wij veel waarde aan een correcte verwerking van persoonsgegevens van onze websitebezoekers en kandidaten. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je middels deze privacy verklaring inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan.
Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.beachrecruitment,com en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet.
BEACH Recruitment BV is gevestigd aan Polarisavenue 1, 2132 JH te Hoofddorp en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.Graag informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen.
Wij verzamelen de volgende gegevens van:
• NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
• Geboortedatum- en plaats.
• Curriculum Vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jezelf verschaft.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften.
Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de procedure. Indien je wordt voorgedragen bij een klant, dan zullen wij de noodzakelijke gegevens verstrekken aan onze klant. Hiervoor wordt apart toestemming aan jou gevraagd.
Wij zullen jouw gegevens alleen voor genoemde doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.
Indien wij een wettelijke verplichting hebben zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
BEACH Recruitment B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten;
• Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;
• Verzenden van onze vacature nieuwsbrieven en/of andere mailings;
• Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
BEACH Recruitment B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
BEACH Recruitment B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Algemeen geldt voor kandidaten: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
BEACH Recruitment B.V. deelt je persoonsgegevens met haar opdrachtgever(s) om voor jou de best passende baan te vinden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij vergewissen ons er van dat onze opdrachtgevers jouw persoonsgegevens zullen behandelen conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BEACH Recruitment en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@beachrecruitment.com. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.
BEACH Recruitment B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
BEACH Recruitment B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Wij verplichten onze werknemers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hans.otten@beachrecruitment.com

COOKIES
Op de websites van BEACH Recruitment maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
1. Het analyseren van het gebruik van onze website om deze daarmee te kunnen verbeteren;
2. Het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten mogelijk te maken.
3. Het inschatten van interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

TOT SLOT
Wij hopen je met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht je echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is hans.otten@beachrecruitment.com

Copyright © 2024 BEACH Recruitment B.V.   |  Sitemap   |  Privacy Statement